IPRED – Three more years!

Under de kommande tre åren ska Helena Jäderblom samla information som ska ligga till grund för en utvärdering av IPRED lagens konsekvenser. Hon ska redovisa för sitt uppdrag senast den 1 augusti 2012. Om hon finner anledning till det ska hon också föreslå lagändringar. M.a.o. någon ändring i bestämmelserna som kom till som en konsekvens av IPRED direktivet lär vi inte se på fyra fem år (det tar ju tid att lagstifta). Men vad är det hon ska utreda?

Utredningen ska bara behandla intrång som begås på Internet eller andra elektroniska kommunikationstjänster. IPRED direktivet och lagändringarna som uppkom ur den omfattar all typ av upphovsrättsintrång inkl. intrång mot industriella rättigheter. Det är intressant att utredningen bara ska koncentrera sig på det som uppmärksammats mest av medierna…

Utifrån detta är det också intressant att utredaren ska även utvärdera användningen av URL §53h. Enligt paragrafen kan en domstol ålägga en som begått eller medverkat till upphovsrättsintrång att bekosta spridning av information om domen. Det intressanta är att förarbeten till IPRED lagändringen (som även återges i Kommittédirektiven och regeringens hemsida) säger att denna bestämmelse ska användas om det finns ett befogat intresse av att sprida information om att varor som har köpts i en viss butik är kopior. Det står även att det, vid publicering av en dom, mycket sällan torde finnas skäl att namnge intrångsgöraren om denne är en privatperson. Men om utredaren bara ska behandla fall där upphovsrättsintrång begås på Internet, varför ska hon utreda frågor som bara ska tillämpas när t.ex. en grossist sålt falska märkeskläder?

Även om tre år kanske ter sig vara lite väl för lång tid att vänta på så är det bra att frågan reds ut. Utredaren har också fått några väldigt viktiga frågor att reda ut som t.ex.:

  • Balansen mellan den enskildes integritet och skyddet för de immateriella rättigheterna
  • Hur beviskravet sannolika skäl tillämpas
  • Hur proportionalitetskravet tillämpas
  • I vilken utsträckning information har använts för att skicka varningsbrev
  • Hur högt skadestånd som yrkas och dömts ut

En annan jättebra sak är att utredaren ska begära in information om dessa saker från rättighetsinnehavarna OCH hon ska redovisa för i vilken utsträckning rättighetsinnehavarna har bidragit med sådan information.

Nåväl, det återstår väl bara att önska Helena Jäderblom lycka till. Vi hörs om tre år!

Läs mer om utredningen på:
svd.se – “Ipredlagen utvärderas”
Regeringens hemsida

One thought on “IPRED – Three more years!

  1. Pingback: my_world » Antipiratbyråns ansökan mot Swetorrents

Comments are closed.