Category Archives: Politik

IPRED och nerladdning av några filer – omfattningsbedömningen

Under min rundvandring i olika förarbeten insåg jag att jag hade fokuserat på lagrådsremissen istället för själva propositionen om införandet av IPRED direktivet. Men i mångt och mycket är de två dokumenten lika varandra. I sista sekunden verkade dock regeringen ha känt pressen på sig och lagt in en liten ändring om att domstolar ska lämna ansökan utan bifall där endast några få verk laddats ner. Men det intressanta är att propositionen har kvar många av lagrådsremissens formuleringar som utgår ifrån att någon omfattningsbedömning inte skulle ske. Så vad gäller, måste Internetleverantören lämna ut adressuppgifter (utifrån IP adressen) tillhörande en person som bara laddade ner några filer?

Continue reading

Vem lagstiftade först, EU hönan eller det Svenska ägget?

Jag har i olika tidigare inlägg om IPRED målet hänvisat till Lagrådets remiss och analys av genomförandet av IPRED direktivet. Det roliga med just den remiss är att den, förmodligen oavsiktligen, även berör andra intressanta frågor som inte är helt IPRED relaterade. I detta inlägg tar jag upp ett citat som belyser absurditeten med hur EG-direktiv implementeras i Sverige och vart man kan vända sig för att hålla sig à jour med frågor som behandlas i EU just idag.

Continue reading

IPRED – Three more years!

Under de kommande tre åren ska Helena Jäderblom samla information som ska ligga till grund för en utvärdering av IPRED lagens konsekvenser. Hon ska redovisa för sitt uppdrag senast den 1 augusti 2012. Om hon finner anledning till det ska hon också föreslå lagändringar. M.a.o. någon ändring i bestämmelserna som kom till som en konsekvens av IPRED direktivet lär vi inte se på fyra fem år (det tar ju tid att lagstifta). Men vad är det hon ska utreda?

Continue reading

Sverige klantar ifrån sig IT frågorna – igen

Att historien upprepar sig är inget nytt. Att den upprepar sig inom den IT-politiska sfären är väl ingen nytt heller men dock väldigt synd. Som bekant är Sverige ett ledande land inom IT utvecklingen inte bara inom den privata sfären och näringslivet utan även inom det offentliga. Man kanske tycker att det senare är en överdrift, men överlag anser jag ändå att den svenska byråkratin är ingenting jämfört med vad man hittar i andra EU länder och i synnerhet inte inom e-förvaltningen. I vilket fall som helst visar det sig nu att dem (inklusive mig) som för ett år sen drog slutsatsen att regeringen stängde ner Verva och skapade en e-delegation för att se till att Sveriges handlingsplan för e-förvaltningen skulle bli på topp så att vi skulle kunna exportera den till resten av EU hade väldigt väldigt fel.

Continue reading